הודעה בדבר אישור תובענה ייצוגית

בבית משפט השלום בפתח תקווה. ת"צ 16256-09-19

בבית משפט השלום בפתח תקווה. ת"צ 16256-09-191

בהתאם להוראת סעיף 25 א (1) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו 2006-(להלן: " החוק"),

ניתנת בזאת הודעה כי ביום 28.06.2022 החליט בית משפט השלום בפתח תקוה (כב' השופט
אמיר לוקשינסקי-גל) לאשר לנהל את התובענה בתיק ת"צ 16256-09-19 ברק נ' ניצת
הדובדבן כנפי נשרים בע"מ, כתובענה ייצוגית (להלן: "החלטת בית המשפט").
2. עניינה של התובענה הייצוגית באי הפחתת משקל האריזה בעת מכירת פיצוחים ופירות
מיובשים בתפזורת וגביית יתר מהלקוחות בשל חיובם עבור האריזה לפי מחיר המוצר
הנארז.
3. בהתאם להחלטת בית המשפט :
חברי הקבוצה המיוצגים בתובענה הם כל ה לקוחות אשר רכשו מניצת הדובדבן כנפי נשרים
בע"מ, ב 7- השנים שקדמו למועד הגשת התובענה ועד ליום 28.06.2022 , מוצרי מזון (פיצוחים
ופירות מיובשים בתפזורת) וחויבו בתשלום בגין משקל האריזה.
התובע המייצג היא שרה ברק. בא הכוח המייצג הוא עוה"ד ד"ר (לפיסיקה) צבי ברק.
עילות התביעה הייצוגית הן גביית יתר של ניצת הדובדבן כנפי נשרים בע"מ מלקוחותיה בשל
חיובם עבור קופסאות הפלסטיק לפי המחיר ל- 100 גרם של המוצר הנארז, בניגוד לסעיפים
17 ב ו- 3 לחוק הגנת הצרכן, ותוך גרימת נזק לצרכנים והתעשרות שלא כדין של ניצת
הדובדבן כנפי נשרים בע"מ בניגוד לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט - 1979

הסעדים הנתבעים הם:
חיוב ניצת הדובדבן כנפי נשרים בע"מ להימנע מלכלול את משקל האריזה במשקל
מוצר המזון בתפזורת, וחיובה לציין על הקבלות את משקלם הנכון של המוצרים
הנמכרים;פיצוי חברי הקבוצה על נזקם והשבת הסכומים העודפים ששילמו בגין אריזות
המזון.

4. בהתאם להוראת סעיף 11 לחוק, יראו כל מי שנמנה עם הקבוצה כמי שהסכים להגשתה
כתובענה ייצוגית בשמו, אלא אם כן הודיע לבית המשפט על רצונו שלא להיכלל בקבוצה
בתוך 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו. על מוסר ההודעה כאמור למסור העתק מההודעה
לב"כ התובע הייצוגי, עוה"ד ד"ר (לפיסיקה) צבי ברק מרח' הלוטוס 16/1 רעננה 4339316
ולב"כ ניצת הדובדבן כנפי נשרים בע"מ, drbarak@talkie.co.il : טל: 050-5475390 ; דוא"ל:
עו"ד דקל קרבר מרח' מוטה גור 7, פתח תקוה טל': 03-6543000 פקס: 1533-6543000
123\50\1033

שתף את הדף