תפריט נגישות דילוג לתוכן דילוג לתפריט דילוג לחיפוש
תקנון הגרלה רובר - טיסה זוגית לבולגריה
מה דעתך על חופשה זוגית בבולגריה במתנה? לחברי מועדון ומצטרפים חדשים   

מסמך תנאי השתתפות בפעילות רו-בר 

1. כל האמור במסמך זה שהינו בלשון זכר, במשמע גם בלשון נקבה. השימוש בלשון זכר נועד

לשם הנוחות בלבד ומסמך זה פונה בצורה שווה לגברים ולנשים כאחד.

2. הגדרות:

2.1 "מנהל הפעילות" – מרום משה בע"מ (להלן: "החברה").

2.2  "עורכת הפעילות " – ניצת הדובדבן בע"מ  (להלן: "עורכת הפעילות").

הממונה על הפעילות- מנהל דיגיטל בחברה.

2.3 "הפעילות" – קמפיין פרסומי אשר מזמין לקוחות לקנות רו-בר ולהשתתף בהגרלה של פרסים.

באמצעות פרסום בסניפים וברשת החברתית בעמוד הפייסבוק של רשת "ניצת הדובדבן" הנמצא בכתובת https://www.facebook.com/nizat.haduvdevan?fref=ts ,.

2.4 "תקופת הפעילות" – הפעילות תחל ביום    1.6.2019 ותסתיים ביום 30.6.2019 .עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדי התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה בעניין זה.

2.5 "פרסום הפעילות" - הפעילות תפורסם בעמוד הפייסבוק של החברה, בקמפיינים פרסומיים ברשת החברתית וכן בכל אמצעי נוסף על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

2.6 "משתתף" – כל אזרח ישראל שהינו מעל גיל 18 והינו חבר או חברה בדף הפייסבוק של החברה.

2.7 "התמורה"– טיסה זוגית לבולגריה בתאריכים במהלך סוף שבוע בחודש ספטמבר, הטיסות יכולות להיות בשבת, כולל סיור במפעל הייצור של רו-בר, ארוחה זוגית  ו2 לילות במלון. (על הזוכים לדאוג לעצמם, ללא אחריות או השתתפות של מפעילת הפעילות, לביטוח בריאות מלא למשך שהותם בחו"ל).

2.8 פרס שני : פוף ממותג של רו-בר.

2.9 פרס שלישי: 30 יחידות חטיפי רו-בר "אספקה חודשית"

3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמך זה לכל פרסום אחר בדבר התחרות, תגבר הוראות מסמך זה, אלא אם נאמר אחרת בגוף הפרסום.

3. מתן התמורה על פי מסמך זה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי ו/או

אחר ו/או חליפים כל שהם מטעם הזוכה. התמורה אינה ניתנת להמרה במנה אחרת וכן אינה ניתנת להמרה בכסף או בשווה כסף.

4. החברה ו/או עורכת הפעילות לא תהיינה אחראיות באופן כלשהו לפעילותו התקינה של דף

הפייסבוק ו/או אתר www.facebook.com ו/או רשת האינטרנט ו/או מערכת המחשבים על כל מרכיביה, ולא תישא בשום מקרה בכל אחריות לנזקים ישירם ו/או עקיפים העלולים להיגרם למשתתפים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור אף לא  בגין הפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן השירותים.

5. לאף משתתף או הרוצה להשתתף בפעילות לא תהיה טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות החברה וכל משתתף מקבל עליו את מלוא תנאי מסמך זה, כמפורט לעיל.

6.  ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי, מנהלי, ספקי נציגי וזכייני החברה ו/או עורכת הפעילות וכן על בני משפחתם של כל אחד מהנ"ל.

7. למען הסר כל ספק, הפעילות אינה מהווה הגרלה ו/או משחק אסור על פי כל דין ובכלל.

8. תוצאות הפעילות תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

9. ככול שיתברר כי המשתתף מסר פרטים לא נכונים ו/או יחולו נסיבות אחרות כגון משתתף

שנהג במרמה ואו חוסר תום לב ו/או יתברר כי  המשתתף הפר הוראות תקנון זה ו/או ההשתתפות הייתה אסורה עליו, הרי שהמשתתף לא יהא זכאי לקבל את התמורה.

10. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול משתתף ככול שיתברר שקיים חשש לאי תקינות ו/או זיוף או אי מסירת פרטים או כל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה של החברה.

11. הזוכים מוגרלים מתוך מאגר מועדון הלקוחות של ניצת הדובדבן, האמור מתייחס רקל לקוחות שבתקופה שבין ה-01.06.19-30.06.19 רכשו מוצר של רו-בר באחד מסניפי ניצת הדובדבן. על חברי המועדון האחריות לעדכן את המפעילה בפרטים נכונים שיאפשרו את מימוש הזכיה.

12. בהשתתפותו בפעילות המשתתף מאשר בזאת לרשת ניצת הדובדבן להכניסו לרשימת התפוצה ולדוור אליו באמצעות דוא"ל, מסרונים ובכל דרך אחרת מסרים שיווקים, אלא אם יבקש אחרת ואז יוסר באופן אוטומטי מרשימות תפוצה אלו.

13. החברה רשאית להורות על ביטול הפעילות ו/או שינוי מבנה הפעילות ו/או עדכון תוכן

הפעילות ו/או התמורה בפעילות ו/או מועדי הפעילות ו/או או הוראות מסמך זה ע"פ שיקול

דעתה הבלעדי, ולא תהייה למשתתף כל זכות ו/או טענה בקשר לכך.

14. רישומי החברה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למימוש מתן התמורה.

15. כל מחלוקת בנושא פרשנות מסמך זה ו/או תנאי הפעילות יובאו להכרעתו הבלעדית של

הממונה על הפעילות מטעם החברה וקביעתו בנושא זה תהא סופית ומכריעה ותחייב את

המשתתפים והחברה.

16. המשתתף או המעוניין להשתתף בפעילות, מסכים מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את

החברה ו/או עורכת הפעילות ו/או הממונה על הפעילות מטעם החברה ו/או מי מטעמם, מכל

טענה, תביעה, דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין לפעילות.

17. כל טעות, כוח עליון, שביתה, השבתה, טעות סופר, טעות בתום לב, טעות דפוס, לא יזכו

את המשתתף בכל זכות /ואו תרופה כלשהיא.

18. השתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, החברה ו/או מי מטעמה לא

ישאו בכל אחריות לנזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ישיר ו/ או עקיף שיגרמו למי ממשתתפי

הפעילות. כמו כן מומלץ לכל משתתף הסובל מאלרגיות מזון כלשהן, לברר קודם את רכיבי המנה שבדעתו להזמין.

19. כל זכויות הקניין הרוחני בפעילות, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, וכו'. ככל שישנם

הנם רכושה הבלעדי של החברה.

20. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל עניין הקשור ו/או הנובע מהפעילות תהיה אך

ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו, ועל הפעילות יחול הדין הישראלי בלבד.

21.  פרטי כתובות ויצירת קשר :

א.       מרום משה בע"מ - 050-8807753

ב.       עורכת הפעילות - ניצת הדובדבן בע"מ 02-5808933

לכל מוצרי רו-בר: https://bit.ly/2MpFKt7

 
שתף את הדף
צור קשר
02-5473584 שירות לקוחות
02-5808933 - שירות טכני
onstore@nizat.co.il
כל הזכויות שמורות @ לוגייט טכנולוגיות